top of page

Gunhild Sannes Larsen stiller ut malerier i Slettebakken kirke


Velkommen til Slettebakken kirke søndag 15.mai kl.13, med tekstlesning av Gunhild Sannes Larsen og sang av Julia Constance Wiger-Nordås blant Gunhild sine malerier. 

Det vil bli servert te og kaffe og noe attåt. 

 

 

Gunhild Sannes Larsen (f. 1988) er en billedkunstner basert i Bergen. Hun arbeider hovedsakelig med nonfigurative malerier i stort format, hvor hun drives av en veksling mellom å bygge opp en kompleks komposisjon med transparente fargeflater, og å stadig utfordre seg på å forenkle. Gunhild fullførte i 2021 sin masterutdannelse ved Kunstakademiet i Bergen, og har tidligere hatt soloutstillinger på Nye Bokboden, Bergen (2021), Joy Forum, Bergen (2021), Galleri FI4E, KODE 4, Bergen (2021) og Galleri Bokboden, Bergen (2018). Våren 2022 er hun med i Østlandsutstillingen på Nitja senter for samtidskunst.

Julia Constance Wiger-Nordås (f. 2001) er fra Bergen og har sunget i kirker siden barndommen. Blant annet synger hun i kirkekoret Sta Sunniva. Etter en tid som klassisk fløytist skriver hun nå musikk, og studerer komposisjon på Griegakademiet. Særlig nært hjertet ligger intimkonserter, søkende kunst og plasser med rom for kontemplasjon.

Slettebakken kirke har et spennende kirkerom med sin brutalistiske arkitektur.

Bygget sto klart i 1970 og er tegnet av arkitekt Tore Sveram. Påskeutstillingen er et årlig arrangement i regi av Slettebakken menighet. Utstillingen står fra palmesøndag og fram til pinse.

 

Dersom du vil besøke utstillingen utenom dette arrangementet, er kirken åpen hver søndag fra 11–13.30 (det er gudstjeneste kl.11), og hver torsdag kl.11–13 er det åpen kirke. Utover disse tidene kan Gunhild kontaktes for å avtale besøk, kontaktes på 97774748.

   __

Gunhild Sannes Larsen exhibits paintings in Slettebakken church


Welcome to Slettebakken kirke Sunday 15th of May at 1 pm with text reading by Gunhild Sannes Larsen and song by Julia Constance Wiger-Nordås around Gunhild's paintings.

 

Tea and coffee and something to eat will be served.

Gunhild Sannes Larsen (b. 1988) is a visual artist based in Bergen. She mainly works with non-figurative paintings in large format, where she is driven by an alternation between building up a complex composition with transparent color surfaces, and constantly challenging herself to simplify. Gunhild completed her master's degree at the Academy of Fine Arts in Bergen in 2021, and has previously had solo exhibitions at Nye Bokboden, Bergen (2021), Joy Forum, Bergen (2021), Gallery FI4E, KODE 4, Bergen (2021) and Galleri Bokboden, Bergen (2018 ). In the spring of 2022, she participated in Østlandsutstillingen at the Nitja Senter for samtidskunst, Lillestrøm.

Julia Constance Wiger-Nordås (b. 2001) is from Bergen and has been singing in churches since childhood. Among other things, she sings in the church choir Sta Sunniva. After a time as a classical flutist, she now writes music, and studies composition at the Grieg Academy. Particularly close to her heart are intimate concerts, wondering art and places with room for contemplation.

 

Slettebakken church has an exciting church room with its brutalist architecture.

The building was completed in 1970 and was designed by architect Tore Sveram. The Easter exhibition is an annual event arranged by Slettebakken church. The exhibition runs from Palm Sunday until Pentecost. 

 

If you want to visit the exhibition outside this event, the church is open every Sunday from 11–13.30 (there is a service at 11), and every Thursday from 11–13 there is an open church. Beyond these times, Gunhild can be contacted to arrange a visit, contact: 0047 97774748.

IMG_4784.JPG
Kirkebygget.jpg
bottom of page